NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/nieuws/2017/02/15/nwo-voert-startimpuls-nationale-wetenschapsagenda/

Geprint op :
21 maart 2018
19:11:40

De Startimpuls versterkt zowel de basis voor fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek als thematisch onderzoek. Het grootste deel van de Startimpuls NWA, 20 miljoen euro, is bestemd voor thematisch onderzoek binnen drie thema's die aansluiten bij actuele vraagstukken voor het ministerie van OCW. Dit betreft acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast is 5 miljoen euro voor talentbeleid gereserveerd om honderd nieuwe hoogleraarsposities voor vrouwen te creëren en 5 miljoen euro voor brede valorisatie, dat grotendeels besteed wordt aan het Industrial Doctorates programma. Tot slot is er nog 2 miljoen euro beschikbaar om de kennisagenda's van het ministerie van OCW en andere ministeries aan te laten sluiten bij de NWA-routes.

Thematisch onderzoek Wetenschapsagenda
De zogeheten routetrekkers van de NWA-routes zijn uitgenodigd om in nauwe samenspraak met de samenwerkende partijen binnen hun route een onderzoeksvoorstel in te dienen om aanspraak te maken op financiering uit de 20 miljoen voor thematisch onderzoek. Er wordt beoogd de financiering voor deze voorstellen nog voor de zomer toe te kennen.

Procedure stimuleert samenwerking
De procedure wordt zo ingericht dat deze aansluit bij het doel van de Nationale Wetenschapsagenda: het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries en maatschappelijke organisaties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de Startimpuls financieel en inhoudelijk te verbreden wanneer belangstellende partijen besluiten mee te financieren en hun eigen maatschappelijke, economische of wetenschappelijke vragen inbrengen in het raamwerk van de NWA.

Samenstelling beoordelingscommissie thematisch onderzoek Nationale Wetenschapsagenda

  • Prof. G. Beenker namens VNO-NCW
  • Dr. J. Sistermans namens MKB Nederland
  • Prof. M. Joëls namens NFU
  • Prof. P. Werkhoven namens TO2
  • Prof. M. Bovens namens VSNU
  • Dr. L. Jensen namens KNAW
  • Dr. H. de Ruiter namens VH
  • Prof. N. Katsonis namens NWO

Meer informatie

* De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).