FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://acc.fom.nl/projecten-werkgroepen/project-en-publicaties/openaccessbeleidslijn/

Geprint op :
18 januari 2018
10:57:04

De verantwoordelijkheid om naar deze beleidslijn te handelen ligt bij de FOM-werkgroepleiders en FOM-instituutsdirecteuren en wordt in de brief in de bijlage toegelicht (zie pdf rechts bovenaan deze pagina).

Do I need to publish open access??
Do I need to publish open access??
How do I publish open access??
How do I publish open access??

FOM beleidslijn open access van publicaties per 1 januari 2012

1.  FOM onderschrijft het belang van zo vrij mogelijke toegang tot de publicaties van het (mede) door FOM gefinancierde onderzoek en kiest daartoe voor een open access beleid.
2.   FOM stelt in dat kader als voorwaarde dat publicaties die uit (mede) door FOM gefinancierd onderzoek voortvloeien (ook) publiek toegankelijk worden gepubliceerd op een van de volgende wijzen:

  • 'Green road': publicaties worden naast plaatsing in een regulier tijdschrift ook geplaatst in een publieke database, bijvoorbeeld een repository (zie punt 3);
  • 'Golden road': publicaties worden gepubliceerd in wetenschappelijke open access tijdschriften of boeken met waarborging van de wetenschappelijke kwaliteit door peer-review (zie punt 4).

3.   Met betrekking tot plaatsing van publicaties in een publieke database naast publicatie in een regulier tijdschrift wordt het volgende opgemerkt.

  • Vrijwel alle tijdschriften (ook high impact tijdschriften zoals Science en de tijdschriften uit de Physical Review serie) staan de auteur toe een eigen versie van de publicatie online te archiveren, dat wil zeggen beschikbaar te stellen op de eigen website, op de website van universiteit of instituut of via een online repository of e-print server. Het gaat hierbij om de finale auteursversie van het manuscript (post-refereeing) en niet om de pdf van de versie die door het tijdschrift wordt gepubliceerd. Alle repositories vermeld in de directory of open access repositories zijn hiervoor goedgekeurd.
  • Sommige tijdschriften hanteren een embargoperiode, voordat een open access versie beschikbaar gesteld mag worden. Nature en andere tijdschriften van de Nature Publishing Group zijn hiervan een voorbeeld: hierbij mag een auteur na zes maanden de finale versie (post-refereeing) van zijn manuscript online archiveren. Een dergelijk embargo dient uiteraard nageleefd te worden, het gaat er om de publicatie zo snel als mogelijk is publiekelijk beschikbaar te maken. Een pre-refereeing 'author version' mag vaak wel direct publiekelijk beschikbaar gemaakt worden.
  • Bij tijdschriften die de auteur niet standaard het recht geven een eigen versie op een open access wijze te archiveren, dient dit recht door middel van een toevoeging bij de publicatie-overeenkomst geregeld te worden. Het is de taak van de onderzoeker na te gaan of dit recht bestaat en dit zo nodig aanvullend te regelen voorafgaand aan publicatie. Een overzicht van het open access beleid per tijdschrift wordt bijgehouden op de website
    www.sherpa.ac.uk/romeo/ 
  • Met het oog op de vindbaarheid van publicaties dient gebruik gemaakt te worden van in het vakgebied reeds gevestigde, internationale e-print servers zoals www.arXiv.org in plaats van de persoonlijke website van de onderzoeker of de website van een universiteit of instituut. Op de persoonlijke website en bij voorkeur ook op een centrale webpagina van het instituut kan natuurlijk wel doorgelinkt worden naar deze repository.

 

Beleidslijn voor calls for proposals vanaf 1 december 2015

1.   Publicaties voortvloeiend uit onderzoek gehonoreerd binnen calls for proposals vanaf 1 december 2015 dienen direct na publicatie openbaar toegankelijk te zijn.
2.   Voor lopende projecten en reeds openstaande calls geldt het beleid dat publicaties zo snel mogelijk na publicatie openbaar toegankelijk moeten zijn.

Vergoeding van kosten open access publicaties
NWO kent een vergoedingsregeling voor de kosten van open access publicaties. Dit stimuleringsfonds kan alleen aangewend worden voor publiceren in volledig open access tijdschriften en niet (meer) voor het vrijkopen van artikelen in abonneetijdschriften. Meer informatie over het NWO Stimuleringsfonds open access vindt u hier.

Informatie
Voor meer informatie over de FOM-beleidslijn open access van publicaties kunt u contact opnemen met dr.ir. Dorien Kool, programmacoördinator.